Fag & Utdanning

Utdanningsmuligheter som ortopediingeniør

Som ortopediingeniør planlegger og utformer du individuelt tilpassede ortopediske og tekniske hjelpemidler, som proteser, ortoser og ortopedisk fottøy til funksjonshemmede. Ortopediingeniører deltar også aktivt i rehabiliteringsprosessen.

Ortopediingeniør - Mitt yrke - video

Proteser erstatter en tapt legemsdel i bevegelsesorganene, mens en ortose erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en bevart legemsdel. Yrket krever at du har teknisk og medisinsk kunnskap, samfunnskunnskap og kunnskap om mennesket, for å kunne hjelpe den som er skadet eller svekket til å fungere bedre.

Den tekniske delen av arbeidet består i å ta en god gipsavstøpning, ta korrekte mål og ut fra det konstruere for eksempel en protese eller et annet ortopediteknisk hjelpemiddel. Disse hjelpemidlene blir så prøvd ut og tilpasset brukeren. Ortopediingeniøren samarbeider med en protese- og ortosemaker om fremstillingen av hjelpemidlene. Medisinsk kunnskap er viktig for å forstå sykdoms- og skadetilstander som kan føre til behov for ortopediske hjelpemidler, og for å få innsikt i hvordan dette påvirker psykiske og sosiale forhold.

En viktig del av ortopediingeniørens oppgaver er å informere og veilede brukeren. Det er ofte nødvendig med et omfattende treningsopplegg for at brukeren skal kunne nyttiggjøre seg hjelpemiddelet på best mulig måte. Ortopediingeniøren samarbeider med andre helsearbeidere i denne rehabiliteringsprosessen.

Jobbmuligheter 

Ortopediingeniører arbeider ved offentlige og private ortopeditekniske avdelinger. De er også etterspurte til oppdrag i utviklingsland gjennom frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors. I fremtiden kan det bli et større behov for ortopediingeniørens kompetanse i blant annet offentlig administrasjon, funksjonshemmedes organisasjoner og hjelpemiddelsentraler.

Dette lærer du

Målet med studiet er å utdanne yrkesutøvere som i samarbeid med brukerne, kan planlegge og tilpasse ortopediske og tekniske hjelpemidler. Studiet består av ortopeditekniske emner, medisinske emner, tekniske emner samt samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner.

Slik er studiet lagt opp

Studiet er organisert i moduler som integrerer flere fag og emner. Modulene tar utgangspunkt i dysfunksjon eller funksjonstap i muskel- og skjelettsystemet og fokuserer på tilpasning av ortopediske og tekniske hjelpemidler Tekniske fag er grunnlaget for faget ortopediteknikk, og utgjør hoveddelen av utdanningen. I ortopediteknikk er det teori og trening med veiledning i praktiske ferdigheter. Medisinske fag gir kunnskap om helse og kroppens funksjoner. Samfunnsvitenskapelige fag skal gi ortopediingeniøren kunnskap om brukernes livssituasjon. Arbeidsmåtene varierer: forelesninger, selvstudier enkeltvis eller i grupper, prosjektarbeid, klinikkarbeid, ferdighetstrening, problemløsning, selvstudium, seminarer og litteraturstudier. I tillegg kommer de samfunnsvitenskapelige og humanistiske emnene som er fordelt over første og andre studieår. Innenfor dette faget arbeides det mye med sliping av forskjellige typer kunstfibre. Dersom du har allergier eller overfølsomhet overfor visse stoffer, kan det gi problemer med å gjennomføre utdanningen. Også astma kan være et problem. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med OsloMet studiehenvendelser-hf@oslomet.no

Praksis

Klinisk / teknisk læring har et omfang på 60 studiepoeng, en stor del av dette er bruker- / pasientrettet praksis. Praksis er fordelt på alle de tre studieårene, og begynner i første semester. Hoveddelen av praksis skjer i utdanningens lokaler, men deler av praksisopplæringen kan bli lagt til eksterne ortopeditekniske avdelinger.

Studier i utlandet

Utdanningen legger til rette for at studentene kan ta deler av sin bachelorgrad ved en institusjon i utlandet. HiOA arbeider med å inngå bilaterale utvekslingsavtaler for studenter og lærere. For studentene er det arbeidet med fordypningsoppgave i 3. studieår som for tiden er den mest aktuelle utvekslingsperioden.

Videre studier

OsloMet tilbyr masterstudium i rehabilitering.

NTNU har et tilrettelagt mastergradsstudium i bevegelsesvitenskap for ortopediingeniører. Dette kan gjennomføres over 2 (fulltid) 3 eller 4 år. 

I Norge er det OsloMet som står for utdanningen. De tilbyr et treårig Bachelorstudium i ortopediingeniørfag. Fra og med høsten 2017 tas det inn 16 studenter hvert år.Da det er et stort behov for ortopediingeniører i Norge oppfordrer vi de som søker opptak ved OsloMet også å søke om studieplass i Jønkøping, Salford og Glasgow. (se linker nedenfor).

Ortopediingeniører er underlagt Lov om Helsepersonell og søker autorisasjon hos Helse- og omsorgsdepartementet. Kontoret heter Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, og har egne nettsider på www.sak.no. Her finner du vilkårene og søknadsskjema fpr autorisasjon, også for utenlandske søkere.

Det kreves deretter to års turnustjeneste etter grunnutdanningen, før man kan søke nødvendig autorisasjon som ortopediingeniør. Det er muligheter for å ta deler av turnustjenesten i utlandet, men ett av årene må avtjenes i Norge.

Utdanningen og branjen forøvrig har i samarbeid etablert et turnusråd. Dette rådet har utarbeidet retningslinjer for hvordan turnustjenesten kan organiseres og hva den bør inneholde.

Det tilbys tilsvarende utdanning flere steder i verden, men det er viktig å få avklart at utdanningen er godkjent i Norge før man begynner. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle. I de fleste tilfeller kreves uansett praktisk tjeneste/ turnustjeneste ut over grunnutdanningen, også her totalt fem år, for å bli godkjent. 

Nærmere informasjon om utdanningen får du ved å henvende deg til de enkelte utdanningene. Ved henvendelse til de ortopeditekniske virksomheter i Norge vil du også få god informasjon og utdanningen. Her er noen:

Norge

Barcelorstudium i Ortopediingeniørfag, OsloMet

Se også informasjon på
www.utdanning.no

Europa forøvring

Jönköping, Sverige.

National Centre for Training and Education in Prosthetics and Orthotics, University of Strathclyde, Glasgow Scotland.

University of Salford, England

Hogeschool der Kempen, Belgium

Lycee Montplaisir, France.

Amerika

University of Washington, USA.

Australia

Latrobe University, Melbourne, Australia

Utdanningsmuligheter som ortopeditekniker

Daglig arbeid

Ortopediteknikeren framstiller, vedlikeholder og reparerer ortopediske hjelpemidler. Ortopediteknikeren deltar ved tilpasning og utprøving av hjelpemidler, i samarbeid med ortopediingeniører, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Sentrale arbeidsområder er

  • å forstå og tolke arbeidstegninger for det hjelpemidlet som skal framstilles
  • å håndtere materialer, verktøy og maskiner
  • å arbeide etter arbeidsinstrukser og gjeldende manualer
  • å planlegge arbeidet og vurdere momenter innen helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med de øvrige som deltar
  • å kommunisere med pasienter og andre yrkesgrupper for å få en helhetlig forståelse av det hjelpemiddelet som skal framstilles
  • å vurdere kvaliteten av eget arbeid mot kravene og å rapportere avvik

I tillegg til det fagspesifikke skal ortopediteknikeren beherske språk og digitale verktøyer/IKT. De hjelpemidlene ortopediteknikeren lager, er individuelt tilpasset og brukes nær kroppen. På grunn av de krav som stilles til hjelpemidlenes funksjon, må ortopediteknikeren kunne mye anatomi, fysiologi og sykdomslære og ha solide kunnskaper i materiallære. Ortopediteknikeren er også bevisst på de psykologiske aspektene ved pasientkontakt. Fagets oppgaver forutsetter at ortopediteknikeren er godt personlig egnet, kan møte pasienten med empati og har godt håndlag og god formsans. Ortopediteknikeren planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer sitt arbeid på et konkurransedyktig nivå, både selvstendig og i samarbeid med andre. Slik leder arbeidet til nytenkning og produktutvikling. Faget vil i enkelte tilfeller kreve sertifisering eller kurs for framstilling av visse typer ortopediske hjelpemidler. Ortopediteknikeren bidrar til en trygg og meningsfylt arbeidsplass for seg selv og sine kolleger, med et høyt faglig kompetansenivå.

Fagets utvikling og plass i samfunnet

Ortopediteknikerfaget er forankret i flere gamle håndverksfag, men er nå et teknisk-medisinsk fag. Faget dekker et behov innen helsetjenesten, hvor målet er å bedre funksjonen og livskvaliteten til personer med tapte/nedsatte funksjonsevner. Med økt levealder og utvikling av livsstilssykdommer vil etterspørselen etter ortopediske hjelpemidler og yrkesgruppen ortopediteknikere vedvare. I motsetning til tidligere, da faget kun var håndverksfag, er det i takt med utviklingen av faget kommet maskiner og utstyr som bidrar til rasjonelle arbeidsmetoder.

Databaserte produksjonsmetoder brukes ved tilvirkning av enkelte hjelpemidler. Faget inneholder en rekke prosesser og metoder som er i kontinuerlig forandring; dette innebærer at ortopediteknikeren deltar i en livslang læringsprosess. Samtidig drar ortopediteknikeren nytte av andres opparbeidede erfaringer og formidler disse videre. Arbeidsplassen er i hovedsak knyttet til ortopeditekniske avdelinger, men kan også være knyttet til habilitering og rehabilitering i sykehus og sykehjem. Det er et bredt internasjonalt samarbeid for å videreutvikle hjelpemidlene.

Likheter og ulikheter med andre fag

Ortopediteknikerfaget har likheter med fag som behandler mennesker og deres helsesituasjon, som f.eks. ortopediingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, tannteknikere og fotterapeuter. Fagarbeideren bruker materialer og arbeidsteknikker fra relativt mange yrkesgrupper, som f.eks. skomakere, finmekanikere, verktøy-/instrumentmakere, skreddere, sadelmakere og plastarbeidere. Faget dekker mange områder, og det er et unikt og særegent fag. Det kombinerer materialsammensetninger med håndverk og individuell tilpasning i nær kontakt med hver enkelt bruker/pasient.

Utdanningsløpet

Utdanningen av ortopediteknikere foregår med basis i den videregående skole, Helse- og sosialfag på trinn 1 (vg1). I trinn 2 (vg2) har fagene fotterapi og ortopediteknikk sin felles opplæringsplattform. I trinn 3 (3. og 4. år) foregår opplæringen i hovedsak ute i bedriftene.

Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Opplæring i bedrift
1. år 2. år 3. år og 4. år
Helse og Sosialfag Fotterapi og ortopediteknikk Ortopediteknikkfaget